Contact

Als Buro Piket zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons emailadres: info@buropiket.nl

Buro Piket verzamelt gegevens op volgende manieren

Cookies

Net zoals vele sites maken wij gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. U kunt de installatie van cookies weigeren. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren en/of verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Onze website www.buropiket.nl  maakt nu gebruik van of kan in de toekomst gebruik maken van volgende cookies:

Cookies van Google Analytics: De Google Analytics worden enkel en alleen gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van oa. de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Deze cookies worden in geen geval gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en aan te passen aan het surfgedrag van onze bezoekers.

Registratie door uw expliciete toestemming

Via de website en  info@buropiket.nl kan u zich inschrijven om onze nieuwsbrieven te ontvangen. Door u te registreren, geeft u ons expliciete toestemming om u op de hoogte te houden via het door u gekozen kanaal. U kan zich te allen tijde weer uitschrijven of uw registratie wijzigen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Buro Piket verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
  • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslaan) (verzamelen) (verwerken): persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, email, adres, telefoon

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

In alle gevallen volgen wij de voorwaarden van  toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU zonder toestemming.

Bewaartermijn

Buro Piket bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Buro Piket  kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we eenaankondiging doen op onze website.